POLSKIM EMERYTOM I RENCISTOM NALEŻĄ SIĘ

PEŁNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W GRECJI !!!

pod warunkiem, że złożą wniosek w NFZ o E121 ( S1 ) !

Błędnie niektórzy interpretują przepisy i wydają emerytom kartę pozwalającą tylko na ubezpieczenie od nagłych wypadków

podczas gdy należą im się pełne świadczenia zdrowotne w innych krajach Unii.

 

Warunkiem uzyskania dokumentu S1 jest:

Emeryci i renciści oraz ich rodziny, którzy wyjechali do innego kraju Unii, mogą wysłać wniosek o S1 (E121 to to samo!) do  Oddziału Wojewódzkiego NFZ faxem lub drogą elektroniczną i stamtąd otrzymają pocztą na wskazany adres w Grecji formularz S1 (E121).

Dział Współpracy Międzynarodowej

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

kancelaria@nfz-warszawa.pl

 

Z otrzymanym formularzem idzie się do okienka MITROO w IKA aby urzędnik wprowadził do komputera zakres ubezpieczenia. W ten sposób cały system elektroniczny EOPPY w Grecji zostaje poinformowany i emeryt może korzystać ze służby zdrowia na tych samych warunkach, co wszyscy ubezpieczeni Grecy.

Emeryt, rencista oraz każdy członek ich rodziny otrzymująo odrębny dokument S1!

Wniosek przeznaczony jest do ubiegania się o dokument S1 przez zamieszkałych w innym państwie UE/EFTA:

  • emerytów i rencistów pobierających polskie świadczenie emerytalne lub rentowe, i z tego tytułu podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w NFZ,

  • członków rodziny emeryta lub rencisty, zgłoszonych przez emeryta lub rencistę do  ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, którzy zamieszkują w tym samym, co emeryt lub rencista, albo innym państwie UE/EFTA.

  • osoby pobierające świadczenia przedemerytalne - aktualne zaświadczenie o  pobieraniu świadczenia przedemerytalnego

  • osoby ubiegające się o rentę lub emeryturę, aktualne zaświadczenie o złożeniu wniosku o przyznanie renty albo emerytury

 

 OKRES ŁOWIECKI W GRECJI 

OD 20 SIERPNIA DO 28 LUTEGO 2020

 

Okres łowiecki trwa w Grecji od 20 sierpnia do 28 lutego za wyjątkiem dzikich królików (Oryctolagus cuniculus) , na które można polować

do 10 marca 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Energii zawiera tablice, w których określono szczegółowo okres polowania, dopuszczalną

ilość upolowanych zwierząt, zakaz lub nie urządzania zasadzki zależnie od gatynku, polowania z psami i inne:

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71082/539 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3137/06.08.2019

W Rozporządzeniu jest wiele wyjątków i sytuacji szczególnych zależnie od regionu, z którymi miłośnicy polowań powinni się zapoznać

ponieważ kary za łamanie tych przepisów wynoszą od 2000 do 25.000 euro zależnie od rozmiarów wykroczenia i przeszłości sprawcy.

 

ZASIŁKI, które należą się z Urzędu Miasta (opieki społecznej) w miejscu zamieszkania (Epidomata Kinonikis Ergasias & Ipostiriksis):

Προνοιακά Επιδόματα :

 Βιβλιάρια ανασφαλίστων κοινωνικής πρόνοιας - Πρόγραμμα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

1. Χορήγηση επιδόματος κίνησης     - dodatek na paliwo lub bilety komunikacji miejskiej

2. Χορήγηση επιδόματος αιμολυτικής αναιμίας  - zasiłek dla chorych na anemię

3. Χορήγηση επιδόματος βαριάς νοητικής υστέρησης – zasiłek dla osób z chorobą psychiczną

4. Χορήγηση επιδόματος εγκεφαλικής παράλυσης      - zasiłek dla osób sparaliżowanych

5. Χορήγηση επιδόματος παραπληγίας – zasiłek dla osób niepełnosprawnych

6. Χορήγηση επιδόματος βαριάς αναπηρίας–    zasiłek dla osób o wysokim stopniu niepełnosprawności                                                                        

7. Χορήγηση επιδόματος ομογενών προσφύγων – zasiłek dla uchodźców

8. Χορήγηση επιδόματος κωφών και βαρηκόων – zasiłek dla niesłyszących

9. Ένταξης στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης απροστάτευτων παιδιών   - dla dzieci bez opieki

10.  Χορήγηση επιδόματος τυφλότητας     - dla niewidzących

11. Χορήγηση βιβλιαρίου ανασφαλίστων και πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας ή οικονομικής αδυναμίας   - książeczka ubezpieczenia  zdrowotnego dla bezrobotnych oraz zaświadczenie o ochronie społecznej osoby w tragicznej sytuacji finansowej

12. Χορήγηση Κληρονομικών   - dziedziczenie

13. Επιδοματικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ασφάλισης  -   ubezpieczenie dla bezrobotnych

14. Πρόγραμμα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ  - miejsce w schronisku dla bezdomnych

 

REFUNDACJA

W przypadku, kiedy ubezpieczony poniósł koszty leczenia w jednym z państw Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, może starać się o ich zwrot, niezależnie od tego, czy podczas pobytu za granicą posiadał przy sobie kartę EKUZ, czy też nie.

Należy jednak pamiętać, że w większości państw członkowskich UE/EFTA ubezpieczony ponosi część kosztów związanych z udzielonymi świadczeniami rzeczowymi i koszty te nie podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia (tzw. kwota współfinansowania). W odniesieniu do pozostałych kosztów istnieje możliwość ubiegania się o ich zwrot.
Co do zasady o refundację może ubiegać się każda osoba, która:

  • skorzystała podczas czasowego pobytu ze świadczeń rzeczowych*/** na terenie innych państw członkowskich UE/EFTA,

  • posiadała prawo do świadczeń jako osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia,

  • opłaciła rachunki wystawione przez zagranicznego świadczeniodawcę,

W przypadku niektórych państw takich jak Belgia i Francja o refundację kosztów ubezpieczony może wnioskować już w państwie pobytu. Jeżeli z wnioskiem nie wystąpiono podczas pobytu na terenie tych państw to, tak jak w przypadku pozostałych państw członkowskich, wniosek o zwrot kosztów wraz z załącznikami należy złożyć we właściwym dla ubezpieczonego Oddziale Wojewódzkim NFZ .

Oddział sprawdza, czy osoba składająca wniosek miała prawo do świadczeń zdrowotnych w momencie ich udzielania oraz czy do wniosku dołączone zostały wymagane dokumenty.

Uwaga! Do z wniosku należy dołączyć wszystkie rachunki wraz z dowodami zapłaty. W razie braku jednego z wymaganych dokumentów, należy liczyć się z odmową zwrotu poniesionych kosztów za dane świadczenie. Informacje o dokumentach, które należy dołączyć do wniosku znajdują się w zakładce Wniosek o zwrot kosztów w odnośnikach dotyczących poszczególnych państw.

Uwaga!!

W związku ze zmianą przepisów od 1 maja 2010 r. w odniesieniu do państw UE oraz od 1 kwietnia 2012 r. w odniesieniu do Szwajcarii jak również od 1 czerwca 2012 r. w odniesieniu do pozostałych państw EFTA,  tj. Norwegii, Liechtensteinu i Islandii instytucją odpowiedzialną za rozpatrywanie wniosku o zwrot kosztów leczenia osób otrzymujących formularze E 121 i E 109 jest instytucja właściwa. Wyjątek stanowią koszty leczenia planowanego w odniesieniu do państw rozliczających się według ryczałtu. Zgodnie z treścią załącznika nr 3 do rozp. 987/2009 (zmienionego z dniem 8 stycznia 2013 r. przez art. 2 pkt 2 rozporządzenia Komisji nr 1224/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.) są to następujące państwa: Irlandia, Hiszpania, Cypr, Holandia, Portugalia, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania. Za zwrot kosztów refundacji z leczenia planowanego w tym przypadku odpowiada instytucja miejsca zamieszkania (art. 26 ust. 1 rozporządzenia 987/2009).

 

* Chodzi o świadczenia niezbędne podczas pobytu, uwzględniając charakter tych świadczeń i przewidywany czas pobytu poza państwem właściwym. 
** W odniesieniu do poniesionych kosztów leczenia planowanego warunkiem ubiegania się o ich refundację jest uprzednie uzyskanie zgody (zezwolenia) na przeprowadzenie leczenia poza państwem właściwym.

W CELU UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA

KANDYDAT Z ZAGRANICY MUSI POSIADAĆ: 

 

• w przypadku jednolitych magisterskich – świadectwo ukończenia szkoły średniej (maturę) uprawniające do podjęcia studiów na odpowiednim poziomie w kraju jego wydania. 
Świadectwo szkolne (matura) / dyplom szkoły wyższej muszą być zalegalizowane, przetłumaczone i uznane w Polsce za równoważne z odpowiednim polskim świadectwem / dyplomem. 
Uznanie zagranicznego świadectwa za równoważne z odpowiednim świadectwem polskim następuje z mocy prawa – czyli bez poświadczania przez inne instytucje lub organy na terenie Polski!

Rodzaje świadectw, które uznaje się w Polsce z mocy prawa: 
• Świadectwa „maturalne” uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa. 
Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy 
• Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie 
• Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. 
• Świadectwa objęte umowami międzynarodowymi (wykaz umów znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). 
UWAGA! Posiadacz świadectwa maturalnego uznanego w Polsce z mocy prawa posiada w Polsce analogiczne uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, jak w państwie, w którego systemie edukacji uzyskał dane świadectwo. Oznacza to, że świadectwo, które uprawnia do studiowania jedynie na wybranych kierunkach studiów wyższych w danym państwie, w Polsce będzie uprawniało do ubiegania się o przyjęcia na podobne ze względu na program kształcenia kierunki studiów wyższych. 

 

EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI w Warszawie proponuje

LICEUM DLA DOROSŁYCH - dyrektorem jest Pan Maciej Koćmit, sekretariat obsługuje Pani Regina Stefankiewicz , Liceum posiada swoją stronę www.europejskie.edu.pl 

 

STUDIUM POLICEALNE - dyrektor również Pan Maciej Koćmit ale na co dzień jako kierownik w Warszawie dowodzi Pani Basia Żelazowska którą chyba wszyscy znacie smile emoticon Studium ma swoją stronę www.studiumpolicealne.com

STUDIA - Działem Rekrutacji dowodzi Pani Joanna Czajka. W chwili obecnej jest również Pani Małgorzata Służewska jednak kierownikiem jest Pani Asia. Strona główna uczelni to www.ewspa.edu.pl

SEMINARIUM DOKTORANCKIE, KURSY, SZKOLENIA lub Zrzeszenie Prawników Polskich - dowodzi Pan Adrian Jurkiewicz . Strona seminarium http://www.ewspa.edu.pl/dla-kandyd…/seminarium-doktoranckie/

Liceum dla Dorosłych - Zaoczne dla Polonii

proponujemy e-learning (distance) dla osób zainteresowanych nauką lub uzupełnieniem wykształcenia średniego.

Wszelkie inne szersze informacje: sekretariat@europejskie.edu.pl  lub  www.europejskie.edu.pl  lub Tel: +48 91 4626494

Nowy projekt uczelni : Europejskie Niepubliczne Policealne Studium przy EWSPA.

Jest to chyba jedyne w Polsce Studium policealne działające przy wyższej uczelni . Każdy kto np. nie chce tracić roku ( skończył szkołę średnią ) czekając na przystąpienie do matury - może wybrać jedną z 17 specjalności i uzyskać dyplom ukończenia szkoły respektowany na terenie całej Unii Europejskiej, ( poziom klasyfikacji ISCED’97 – 4C szkoły policealne) określający w języku polskim i wybranym języku obcym konkretne umiejętności, jakie słuchacz nabył w toku nauczania. A tu link do strony studium :   http://studiumeuropejskie.com/

WPISOWE- 50 PLN  , CZESNE ZA MIESIĄC- 200 PLN (niestacjonarne lub niestacjonarne przez internet)
Dokumenty: trzy zdjęcia, ksero dowodu osobistego, świadectwo ukończenia szkoły średniej, podanie 
Specjalności:
1. Prawo i Administracja Europejska
2. Referent Konsularny
3. Referent Notarialny
4. Referent Kancelarii Prawnej
5. Sekretarz Sądowy
6. Specjalista ds. pozyskiwania funduszy europejskich
7. Specjalista ds. upadłości i procesów naprawczych przedsiębiorstwa
8. Specjalista ds. dochodzenia i egzekucji roszczenia w UW
9. Specjalista ds. integracji europejskiej
10. Specjalista ds. Kadr i Płac w UE
11. Specjalista ds. Ubezpieczeń Społecznych w UE
12. Pracownik Pomocy Społecznej i Pracy Socjalnej
13. Specjalista ds. Handlu i Marketingu (Sprzedaży)
14. Samodzielny Księgowy
15. Specjalista ds. Rachunkowości
16. Specjalista ds. Usług Gastronomicznych, Hotelarskich i Turystycznych
17. Asystent Nauczyciela Przedszkola

 

Renta rodzinna

Od roku 2010 zaostrzyły się przepisy w sprawie rent po zmarłym małżonku.  Wdowa otrzyma rentę po zmarłym małżonku jeśli pozostawała w związku małżeńskim co najmniej 3 lata. Przez pierwsze 3 lata po utracie małżonka, wdowa lub wdowiec otrzymuje 80 % świadczenia, które wypracował sobie zmarły w pełnej wysokości. Po upływie trzech lat, musi złożyć oświadczenie w sprawie swoich dochodów. Jeśli pracuje lub pobiera swoją własną emeryturę, zostanie mu potrącona połowa pobieranego dotąd świadczenia! Niech więc Was nie zdziwi, kiedy raptem zmniejszy się o połowę kwota wypłacana przez grecką kasę ubezpieczeniową.

 

KARY ZA ZŁOŻENIE DEKLARACJI PODATKOWEJ PO TERMINIE

Za spóźnione złożenie deklaracji podatkowej płacimy stałą karę w wysokości 100 euro (firmy płacą 250 i 500 euro kary zależnie od rodzaju ksiąg rachunkowych )  plus 0,73%  od podatku, za każdy miesiąc opóźnienia w jego zapłaceniu !

ANALOGICZNY PODATEK DROGOWY ZALEŻNIE OD ILOŚCI MIESIĘCY 

FAKTYCZNEGO UŻYWANIA POJAZDU W PRZECIĄGU ROKU

Osobym które zdały tablice rejestracyjne samochodu aby uniknąć płacenia opłat i podatków za nieużywany pojazd , będa musiały zapłacić tyle dwunastych części podatku przewidzianego dla ich pojazdu, ile miesięcy używali pojazd. Niezależnie od dnia miesiąca, w którym odebrano tablice - miesiąc ich odebrania liczymy jako cały miesiąc!

Koniec z obowiązkiem przedstawiania oryginałów lub potwierdzania, iż kopia jest zgodna z oryginałem

Od 1 kwietnia 2014r.  na mocy Ustawy 4250/2014(FEK A 74/26.03.2014) zniesiono w Grecji obowiązek składania w urzędach oryginałów dokumentów lub poświadczonych kopii. Od  tego dnia wszystkie KEP przestały potwierdzać zgodność kopii z oryginałem.  Urzędnicy mają obowiązek przyjmowania wszelkich kopii dokumentów publicznych oraz kopii dokumentów prywatnych, jeśli mają pieczątkę adwokata. Również powinny być akceptowane kopie dokumentów zagranicznych jeśli zostały wcześniej  potwierdzone przez adwokata.

KONIEC Z APOSTILLE !

Od 1 czerwca 2014r. zostało wprowadzone do prawa greckiego na mocy Ustawy 4231 (FEK A 19/28.01.2014) międzynarodowe porozumienie z dnia 15 września 1977 r. w sprawie zniesienia obowiązku potwierdzania niektórych pism urzędowych pieczątką haską zwaną Apostille. A konkretnie : wszelkie dokumenty dotyczące sytuacji osobistej osób fizycznych, ich narodowości, miejsca zamieszkania, stanu cywilnego i inne , niezależnie od ich przeznaczenia nie muszą mieć żadnych pieczęci uwierzytelniających. Umowę podpisały: Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Polska, Portugalia, Turcja, Austria i jej postanowienia powinny być brane pod uwagę przez Sądy i Urzędy Państwowe.

nie dajcie się odesłać z kwitkiem !

Dla wszelkich świadczeń zdrowotnych, przedemerytalnych i emerytalnych liczy się łączny czas ubezpieczenia przebyty nie tylko w Grecji ale i w innych krajach.  Dożywotnie świadczenia zdrowotne  dla  bezrobotnych należą się osobom, które mają przynajmniej 3000 dni ubezpieczenia. To ustawowe minimum 3000 dni obejmuje nie tylko dni przepracowane w Grecji ale również w Polsce i w być może w jeszcze innym kraju!

Porady prywatne

Seminaria i szkolenia

Teleszkolenia

bez nakazu sądowego właściciel domu nie może wyrzucić was z mieszkania nawet jeśli zalegacie z czynszem !

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now